Algemene voorwaarden voor (het gebruik van) Uit in West-Friesland Publicaties

Algemeen

 1. Deze voorwaarden hebben betrekken op alle publicaties die zijn of worden uitgegeven door UIT IN WEST-FRIESLAND (digitaal, online en gedrukt) en zijn geschreven door een deelnemende ‘auteur’.

Auteursrecht, copyright en (her)gebruik

 1. Het auteursrecht van artikelen op www.uitinwestfriesland.nu berust bij UIT IN WEST-FRIESLAND en de deelnemende auteurs.
 2. UIT IN WEST-FRIESLAND moedigt het linken naar UIT IN WEST-FRIESLAND content, al of niet door middel van een korte introtekst en/of tumbnails van beeld,  uiteraard van harte aan. Het (her)gebruiken van UIT IN WEST-FRIESLAND artikelen en teksten is toegestaan, mits UIT IN WEST-FRIESLAND (info@uitinwestfriesland.nu) en de auteur daarvoor toestemming hebben gegeven en onder de voorwaarden zoals beschreven in de volgende artikelen. De voorwaarden komen grotendeels overeen met het Creative Commons principe: Naamsvermelding – Niet Commercieel – Geen Afgeleide Werken – Gelijk Delen.
 3. De tekst mag gepubliceerd worden in andere media onder voorwaarde van vermelding van de volledige naam van de auteur en bron (UIT IN WEST-FRIESLAND). Wanneer het gaat om een digitale publicatie – al dan niet op het internet – dan dient tevens een link met de url van het gebruikte artikel, ofwel de algemene url van de UIT IN WEST-FRIESLAND website (www.uitinwestfriesland.nu) duidelijk te worden vermeld. Bij publicatie in gedrukte media (niet commercieel) is het bronvermeldingsformat: auteur, UIT IN WEST-FRIESLAND, www.uitinwestfriesland.nu
 4. De tekst mag niet commercieel gebruikt worden, aan derden worden doorverkocht, of in licentie worden gegeven zonder toestemming van UIT IN WEST-FRIESLAND en de auteur. Publicaties welke alleen door betaling toegankelijk zijn (abonnementen op tijdschriften, betaalde toegang op websites etc.) worden in principe beschouwd als commercieel en behoeven dus altijd toestemming vooraf.
 5. Wanneer na toestemming van de deelnemende auteur en UIT IN WEST-FRIESLAND de integrale tekst wordt overgenomen van www.uitinwestfriesland.nu dan mag deze gepubliceerd worden.
 6. Teksten mogen niet zonder toestemming gewijzigd of ingekort worden. Citeren van delen van de tekst is toegestaan, maar alleen als duidelijk wordt gemaakt dat het om een citaat uit een groter geheel gaat en onder naam- en bronvermelding.
 7. Het zogenoemde ‘deeplinken’, het binnenhalen van de gehele content op een site zonder vermelding van of link naar de bron, wordt door ons als strijdig met de ‘nettiquette’ (Internet etiquette) beschouwd.
 8. Het auteursrecht van de afbeeldingen op UIT IN WEST-FRIESLAND.nl berust bij de personen die bij de afbeeldingen vermeld zijn. Deze rechten zijn niet vrijgegeven onder voorwaarden als de teksten. Toestemming voor gebruik moet steeds en uitdrukkelijk gevraagd worden aan de rechthebbende.
 9. Teksten mogen alleen onder de bovenstaande voorwaarden worden doorgegeven aan derden.
 10. Wanneer een auteur een stuk ter publicatie aan UIT IN WEST-FRIESLAND aanbiedt, geeft de auteur impliciet toestemming aan UIT IN WEST-FRIESLAND om het te publiceren.
 11. Wanneer een auteur een stuk ter publicatie aan UIT IN WEST-FRIESLAND aanbiedt, geeft de auteur impliciet aan dat het materiaal vrij is van auteursrechten. UIT IN WEST-FRIESLAND aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor een eventuele inbreuk op het auteursrecht door de deelnemende auteur en zal eventuele schade volledig verhalen op de deelnemende auteur.
 12. UIT IN WEST-FRIESLAND streeft ernaar de rechten van (beeld-)materiaal volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degene die desondanks meent rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met UIT IN WEST-FRIESLAND. Bij twijfel omtrent de auteursrechten van delen van de UIT IN WEST-FRIESLAND website raden wij iedereen aan te redactie direct te mailen: info@uitinwestfriesland.nu
 13. De redactie van UIT IN WEST-FRIESLAND behoud zich het recht voor artikelen te mogen verwijderen, zonder opgaaf van redenen.

Externe links

 1. De internetpagina’s bevatten links naar websites die door andere partijen dan UIT IN WEST-FRIESLAND worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. UIT IN WEST-FRIESLAND heeft geen zeggenschap over deze internetpagina’s en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Disclaimer

 1. Aan de inhoud van de teksten, publicaties en artikelen, gepubliceerd door UIT IN WEST-FRIESLAND, kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Teksten, publicaties en artikelen zijn geschreven op persoonlijke titel van de auteurs. Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud en samenstelling van UIT IN WEST-FRIESLAND.nl, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
 3. De meningen, zienswijzen en standpunten uit de teksten, publicaties en artikelen vertegenwoordigen op geen enkele wijze de zienswijze of standpunten van UIT IN WEST-FRIESLAND.
 4. UIT IN WEST-FRIESLAND aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, materieel noch immaterieel, die ontstaan is als gevolg van:
  – het gebruik van informatie uit teksten, publicaties en artikelen
  – inbreuk op auteursrechten door de deelnemende organisaties/bedrijven
  – meningen, zienswijzen en standpunten die worden gepresenteerd in de artikelen en beeldmateriaal.

 

Advertenties
top